ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

Tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học, đợt 1 năm 2017

  • MUCE
  • Admin
  • 2/23/2017 12:00:00 AM

 

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
Số:    /TB-ĐHXDMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên ngày 22 tháng 02 năm 2017
THÔNG BÁO
Tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học, đợt 1 năm 2017

 

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học;
Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 04 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học;
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học đợt 1 năm 2017 như sau:
I.  Ngành và bậc đào tạo
TT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
Thời gian đào tạo
(năm)
 
 
 
140
 
1
Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
D580201
80
2
2
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
D580205
30
2
3
Kinh tế xây dựng
D580301
30
2
II. Đối tượng tuyển sinh
1. Người dự thi đào tạo liên thông phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.
2. Những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhưng khác ngành đăng ký dự thi sẽ phải học bổ sung phần kiến thức chuyển đổi theo quy định của nhà trường.
III. Môn thi tuyển
TT
Ngành đào tạo
Môn thi tuyển
Thời gian thi
Môn cơ bản
Môn cơ sở
Môn chuyên ngành
1
Kỹ thuật công trình xây dựng
Toán cao cấp
Sức bền vật liệu
Kỹ thuật TC&Tổ chức thi công
120’
2
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Toán cao cấp
Cơ học kết cấu
Xây dựng cầu - xây dựng đường
120’
3
Kinh tế xây dựng
Toán cao cấp
Kinh tế học
Kinh tế xây dựng
120’
 
IV. Bổ sung kiến thức
*  Đối với ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
+ Với những thí sinh tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) không cần học bổ sung kiến thức.
+ Với những thí sinh tốt nghiệp cao đẳng gần với ngành đăng ký dự thi sẽ phải học bổ sung kiến thức ngành:
1. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (1)
2. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản lý xây dựng (2)
3. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (3)
4. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (4)
Phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi tuyển sinh. Danh mục các môn học và số tiết
học bổ sung theo bảng sau đây:
 
TT
Môn học
Số tín chỉ
Ngành học
Ghi chú
1
Kết cấu bê tông cốt thép 2
2
(1),(2),(3),(4)
246.000đ/TC
2
Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép
1
(1),(2),(3),(4)
 
3
Kết cấu thép
2
(1),(2),(3),(4)
 
4
Nền móng
2
(3)
 
5
TT Địa kỹ thuật
1
(1),(2),(3),(4)
 
6
Tổ chức thi công
2
(1),(3),(4)
 
7
Đồ án Tổ chức thi công
1
(1),(3),(4)
 
 
* Đối với ngành Kỹ thuật công trình giao thông
+ Với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) không cần học bổ sung kiến thức.
+   Với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng các ngành:
1. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (1)
2. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản lý xây dựng (2)
3. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (3)
4. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (4)
            Phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi tuyển sinh. Danh mục các môn học và số tiết học bổ sung theo bảng sau đây:
 
TT
Môn học
Số tín chỉ
Ngành học
Ghi chú
1
Kết cấu thép
2
(1),(2),(3)
246.000đ/TC
2
Thiết kế đường ô tô
3
(1),(2),(3),(4)
 
3
Xây dựng đường ô tô
2
(1),(2),(3),(4)
 
4
Thiết kế cầu BTCT
2
(1),(2),(3),(4)
 
5
Xây dựng cầu
2
(1),(2),(3),(4)
 
 
* Đối với ngành Kinh tế xây dựng
+ Với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản lý xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) không cần học bổ sung kiến thức.
+ Với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng các ngành:
1. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (1)
2. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (2)
3. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (3)
4. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (4)
            Phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi tuyển sinh. Danh mục các môn học và số tiết học bổ sung theo bảng sau đây:
 
TT
Môn học
Số tín chỉ
Ngành học
Ghi chú
1
Kinh tế học
2
(1),(2),(3),(4)
293.000đ/TC
2
Kinh tế xây dựng
2
(1),(2),(3),(4)
 
3
Định mức
2
(1),(2),(3),(4)
 
4
Quản trị tài chính
2
(1),(2),(3),(4)
 
5
Đấu thầu trong hoạt động xây dựng
2
(1),(2),(3),(4)
 
 
IV. Thời gian học chuyển đổi bổ sung và củng cố kiến thức
1. Học chuyển đổi bổ sung và củng cố kiến thức từ ngày 01/4/2017-15/6/2017 (sẽ thông báo kế hoạch chi tiết trên website);
2. Đăng ký học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2017 tại phòng Quản lý Đào tạo;
3. Lệ phí: 293.000 đồng/ tín chỉ.
V. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi
1. Phát hành và nhận hồ sơ tại Phòng Quản lý Đào tạo từ ngày ra thông báo đến ngày 30/5/2017;
2. Dự kiến ngày thi: 06-07/7/2017;
3. Lệ phí dự thi: 105.000 đồng/thí sinh.
Chi tiết địa chỉ liên hệ
- Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung,
  24 Nguyễn Du, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
- Điện thoại: 0573.827618.
- Email: phongquanlydaotao@muce.edu.vn.
- Website: www.muce.edu.vn.
              Trường Đại học Xây dựng Miền Trung trân trọng thông báo để những thí sinh đủ điều kiện dự thi đại học, cao đẳng được biết, đăng ký và nộp hồ sơ dự thi theo đúng hạn./.
 
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Lưu VT; QLĐT.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
Ths. Phạm Văn Tâm
 
                                                                                                                   

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image