ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2022

Hỗ trợ đăng ký: 0905 119 399

Thông báo tuyến sinh đại học vừa làm vừa học, ngành Kiến trúc năm 2021

  • MUCE
  • Admin
  • 10/15/2021 12:00:00 AM

 

 - Bìa hồ sơ tuyển sinh VB2-LT

 - Phiếu xét đăng ký dự tuyển

- Sơ yếu lí lịch tuyển sinh liên thông

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
Quickom Call Center