ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2023

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

Đại học ngành đào tao: Kinh tế xây dựng

  • MUCE
  • Admin
  • 7/27/2015 12:00:00 AM


1.  n chuyên ngành đào tạo:       Kinh tế xây dựng (Construction Economics)

                                                          Mã ngành:  52580301

                                                       Thời gian đào to: 4,5 năm

2.  Trình đ đào to:                        Đi học

3.  Loại hình đào to:                     Chính quy

4.  Bng cấp:                                    Bằng kỹ sư

5.  Yêu cầu v kiến thc

5.1. Kiến thức chung

- Có các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn theo đúng yêu cầu của chương trình đào tạo;

- Có kiến thức về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Có kiến thức chung về nhà nước và pháp luật Việt Nam, giáo dục quốc phòng - an ninh và giáo dục thể chất.

5.2. Kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức về kinh tế trong các lĩnh vực liên quan như: Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng đô thị…;

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản của ngành Xây dựng, có kiến thức sâu rộng Kinh tế xây dựng, có kỹ năng thực hành tốt, biết vận dụng những kiến thức chuyên ngành để giải quyết những vấn đề Kinh tế xây dựng, có khả năng tiếp thu những kiến thức mới, biết phương pháp nắm bắt và giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong kinh doanh, quản lý và điều hành sản xuất.

- Nm vng c văn bn quy phm pháp lut ca N c, hệ thng các tiêu chun, quy chuẩn, quy đnh ngành nghề liên quan đến chuyên ngành đào to.

5.3. Năng lc nghề nghip

- Có năng lực lập và thẩm định dự án đầu tư các công trình xây dựng; Lập, thẩm tra và thẩm định dự toán, thanh quyết toán các công trình xây dựng; Lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình; Lập kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh; Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; Định giá và quản lý chi phí trong xây dựng; Công tác Marketing; Quản trị tài chính doanh nghiệp; Hạch toán kế toán và kiểm toán trong xây dựng; Tổ chức công trường và chỉ đạo thi công công trình xây dựng;

6. Yêu cầu v k ng

6.1. Kỹ năng cng

- Lập, thẩm định và quản lý các dự án đầu tư các công trình xây dựng;

- Giám sát và nghiệm thu công trình về mặt tài chính, định mức và tổ chức lao động;

- Đề xuất các phương án kinh tế trong thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu hợp lý và tiết kiệm, giải quyết được các vấn đề kinh tế khác như: kinh tế môi trường, kinh tế cơ sở hạ tầng;

- Lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán công trình, dự toán chi phí xây dựng công trình;

- Tổ chức thi công xây dựng công trình, tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng một cách hiệu quả.

6.2. Kỹ năng mm

- Lập, xử lý các văn bản liên quan đến quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản và các loại văn bản liên quan khác;

- K năng giao tiếp, ng x: khả năng giao tiếp tốt vi đng nghip, các bên liên quan trong lĩnh vc công tác, có kh năng thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, đóng góp, đề xut ý kiến trong lĩnh vc ng tác;

- K năng m vic theo nhóm: kh năng cơ bn để t chc, phối hợp, làm vic nhóm một cách có hiu qu. Có khả năng làm việc độc lập cũng như trong các nhóm chuyên ngành và liên ngành, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp;

- K năng sdụng công ngh tin học: có kh năng sdng thành tho tin học văn phòng; sử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng (vẽ 2D, lập dự toán, tổ chức thi công, quản lý dự án,…) phục vụ cho công tác chuyên môn;

- K năng ngoi ngữ: Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Cp nht các kiến thc mi, tự học tập, không ngừng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn đề của công việc, phát huy tính sáng tạo trong chuyên môn, nghề nghiệp.

7.  Yêu cầu v thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hi, chp hành pháp luật của n nước;

- Có phẩm cht đo đc tốt, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có lương tâm nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần lao động nghiêm túc, trung thực, khách quan, năng động, tư duy sáng to, nhit tình hợp tác với đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm; có trách nhiệm cao khi giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật và công nghệ;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành xây dựng, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

8.  V trí làm vic ca ngưi học sau khi tốt nghiệp

- th làm vic trong các quan qun nhà c c cp về xây dựng; các tổ chức nghề nghip và các tổ chc chính tr xã hội có liên quan đến xây dựng;

- thể m vic trong các doanh nghip xây dựng và tư vấn xây dựng thuc c thành phn kinh tế theo quy đnh của pháp lut phù hợp với chuyên môn đào to trong vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, chỉ huy trưởng công trường, cán bộ quản lý dự án...;

- Có th làm vic trong các cơ s đào to và nghiên cu khoa hc trong lĩnh vực xây dựng.

9.  Kh năng học tp nâng cao trình đ sau khi tốt nghiệp

- kh năng hc tp chuyn đổi linh hot trong các lĩnh vc đào tạo liên quan đến chuyên ngành;

- kh năng t học tập nghiên cu tài liu đ nâng cao trình đ cp nht c kiến thc mi trong công vic;

- Sau khi tt nghip, người học th học tiếp các khóa đào to đ ly bng thc sỹ, tiến s chuyên ngành trong nước hoc ngoài nước theo quy đnh chung của Bộ Giáo dục và Đào to.

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image