ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2023

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

Thông báo tổ chức tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng năm 2015

  • MUCE
  • Admin
  • 12/16/2014 12:00:00 AM

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
Số: 410 /TB-ĐHXDMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên ngày 15 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
Tổ chức tuyển sinh  liên thông đại học, cao đẳng năm 2015
 
  Kính gửi:           - Trưởng các đơn vị;
                          - Giáo viên;
                          - Học sinh, sinh viên toàn trường.
         Năm 2015, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức thi tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học và từ trung cấp lên cao đẳng, nội dung cụ thể như sau:
I.  Ngành và bậc đào tạo
TT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Mã tổ hợp
Chỉ tiêu
(dự kiến)
Thời gian ĐT
(năm)
 
A. Bậc đại học
 
 
170
 
1
Kỹ thuật công trình xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
D580201
A, A1
C1, D1
120
2
2
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
D580205
A, A1
C1, D1
50
2
 
B. Bậc cao đẳng
 
 
50
 
 
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
C510102
A, A1
C1, D1
50
1,5
II.  Đối tượng tuyển sinh, hình thức thi, môn thi
1.        Học sinh, sinh viên tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng (cho đến thời điểm đăng ký dự thi) tham gia kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, bao gồm:
         -  Bậc cao đẳng: Khóa C10, C11 (Khối ngành kỹ thuật).
         -  Bậc trung cấp: Khóa T11, T12 (Khối ngành kỹ thuật và kinhtế).
         -  Môn thi: Thi các môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ,cụ thể:
Mã tổ hợp môn         A  : Toán, Lý, Hóa ;
                                  A1: Toán, Lý, Anh văn;
                                  C1: Toán, Lý, Ngữ văn;
                                  D1: Toán, Anh văn, Ngữ văn.
2.        Học sinh, sinh viên tốt nghiệp đủ 36 tháng (cho đến thời điểm đăng ký dự thi) thi vào tháng 10 hàng năm do Nhà trường tổ chức thi, bao gồm:
         - Học sinh và sinh viên đã tốt nghiệp từ tháng 10 năm 2012 trở về trước.
         - Môn thi: Thi 3 môn gồm Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành.
3.        Sinh viên tốt nghiệp cùng khối ngành nhưng khác ngành đăng ký dự thi sẽ phải học bổ sung phần kiến thức chuyển đổi theo quy định của nhà trường.
III. Thời gian đăng ký ôn và thi
1.       Thời gian ôn thi các môn văn hóa
      -   Đăng ký : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/12/2014.
      -   Học sinh, sinh viên đăng ký theo lớp, lớp trưởng lập danh sách gửi về phòng Quản lý Đào tạo.
     -   Nhà trường tổ chức ôn thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học (mỗi môn 100 tiết), tổ chức vào các ngày thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần, dự kiến tổ chức trong 22 tuần, bắt đầu từ tuần thứ 21 (ngày 22/12/2014) đến tuần 43 (ngày 31/5/2015).
2.       Thời gian đăng ký dự thi và thi
-          Học sinh, sinh viên tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng, đăng ký dự thi và thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-          Học sinh, sinh viên tốt nghiệp đủ 36 tháng, đăng ký dự thi từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2015, ôn thi dự kiến từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2015, tổ chức thi tháng 10/2015 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
IV. Tiền ôn thi, lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi
1.       Tiền ôn thi các môn văn hóa: 300tiết x 3.000đồng/tiết = 900.000(đồng)/hssv;
2.       Lệ phí đăng ký dự thi và thi: Theo quy chế tuyển sinh năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cố vấn thông báo và tư vấn cho học sinh, sinh viên trong toàn trường biết và thực hiện tốt nội dung thông báo này./.
 
Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-      Như trên;                                                                                 
-      Niêm yết bảng tin; 
-      Lưu QLĐT, VT                                                                                         (đã ký)   
                                                                                                                  Vũ Ngọc Anh
 

 

all wife cheat dating a married woman wife cheated
when is it too late for an abortion vacuum suction abortion how to end pregnancy
free std clinics in atlanta symptoms of an std what is gonorrhea symptoms
hiv early symptoms hiv prevention early symptoms of hiv
ways to have an abortion west-bot.com information about abortions
ways to have an abortion west-bot.com information about abortions
reason women cheat riaservicesblog.net husband watches wife cheat
facts about hiv and aids link world aids day
facts about hiv and aids link world aids day
antibiotic for chlamydia go home std testing kits
my wife cheated developersalley.com reasons wives cheat on husbands
what makes husbands cheat boomasontennis.com my wife cheated on me now what

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image