Thư điện tử   |   Tin nội bộ   |   Liên hệ  |   Sitemap  |   English  
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH,CĐ NĂM 2019
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO - CHUẨN ĐẦU RA - VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC [4/12/]
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO - CHUẨN ĐẦU RA - VỊ TRÍ VIỆC LÀM 
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
1.             KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng, sinh viên có thể tính toán thiết kế; lập biện pháp, tổ chức, quản lý, điều hành thi công; giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp; làm việc với vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, chỉ huy trưởng thi công, cán bộ quản lý dự án trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, ban quản lý dự án của chủ đầu tư; chuyên viên trong ban quản lý dự án thuộc các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, các tổ chức khác có đầu tư xây dựng cơ bản; chuyên viên trong các cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản; cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ở các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong lĩnh vực xây dựng . . . và có khả năng học tập lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
2.             KIẾN TRÚC SƯ
Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp ngành Kiến trúc, sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào công tác thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng, giám sát thi công công trình xâydựng; có khả năng lập luận và phân tích đánh giá tác phẩm kiến trúc, định hướng sáng tạo trong công tác chuyên môn, thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp; có thể làm việc trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, ban quản lý dự án của chủ đầu tư; chuyên viên trong ban quản lý dự án thuộc các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chuyên viên trong các cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản; cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ở các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong lĩnh vực xây dựng, . . . và có khả năng học tập lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
3.             KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông được trang bị kiến thức cơ bản rộng, có hiểu biết sâu sắc về quy hoạch giao thông, cơ học, sức bền vật liệu, phân tích kết cấu, công nghệ và tổ chức, quản lý thi công. Các kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có khả năng lập các dự án đầu tư, thiết kế, thi công các công trình cầu, đường, tổ chức và quản lý công trường, có khả năng tiếp cận các lĩnh vực khoa học-công nghệ mới nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của sự phát triển kinh tế - xã hội, theo kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có thể làm việc tại các cơ quan quản lý các cấp, các công ty tư vấn thiết kế-đầu tư, các công ty xây dựng công trình, các công ty quản lý khai thác cầu-đường, các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trọng lĩnh vực xây dựng công trình, có khả năng học tập lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
4.             KỸ SƯ NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG
Chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực thi công và quản lý các công trình xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Đây là đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức có ý thức phục vụ cộng đồng cao; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có kiến thức, năng lực chuyên môn vững vàng; có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế.
Chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng trình độ đại học trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế xây dựng, sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào công tác quản lý xây dựng, giám sát thi công công trình xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập và thẩm định dự án, quản lý dự án, quản lý chi phí; kỹ sư định giá; kỹ sư chỉ huy công trường; quản lý đất đai và các hoạt động tư vấn khác; có khả năng lập luận và phân tích đánh giá về mặt kinh tế các công trình xây dựng, định hướng sáng tạo trong công tác chuyên môn, thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở lĩnh vực xây dựng.
Kỹ sư Kinh tế xây dựng có đủ kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập ở bậc sau đại học trong ngành Kinh tế xây dựng hoặc phát triển sang những ngành khác thuộc khối ngành kinh tế và kỹ thuật xây dựng công trình để đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.
5.             KỸ SƯ NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ đại học trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng, sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào công tác quản lý xây dựng, giám sát thi công công trình xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập và thẩm định dự án, quản lý dự án, quản lý chi phí; kỹ sư định giá; kỹ sư chỉ huy công trường; quản lý đất đai và các hoạt động tư vấn khác; có khả năng lập luận và phân tích đánh giá về mặt kinh tế các dự án, các công trình xây dựng, định hướng sáng tạo trong công tác chuyên môn, thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở lĩnh vực xây dựng.
Kỹ sư Quản lý xây dựng có đủ kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập ở bậc sau đại học hoặc phát triển sang những ngành khác thuộc khối ngành kinh tế và kỹ thuật xây dựng công trình để đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.
6.             KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường có kiến thức toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe tốt, có trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức chuẩn mực trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, có kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Chương trình đào tạo giúp kỹ sư môi trường có khả năng nắm vững lý thuyết về cơ sở xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải bằng phương pháp hóa học, hóa lý, sinh học và thành thạo kỹ năng thực hành, thao tác phòng thí nghiệm, tư vấn, nghiên cứu và giải quyết được những vấn đề liên quan đến công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường và quản lý chất lượng môi trường.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành các công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, kiểm soát tiếng ồn; có khả năng dự báo tác động môi trường và những rủi ro đối với môi trường, có khả năng thực hành thí nghiệm và giải quyết được các vấn đề ô nhiễm môi trường và hoàn toàn đủ kiến thức để đáp ứng nhu cầu học tập ở bậc sau đại học.
7.             KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cấp thoát nước trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cấp thoát nước, sinh viên có thể nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, xây dựng và thực hiện dự án, tổ chức quản lý hệ thống tài nguyên nước, quản lý và khai thác các công trình thủy lợi. Cụ thể gồm:
- Quản lý xây dựng, giám sát thi công công trình cấp thoát nước, tư vấn đấu thầu, lập và thẩm định dự án, quản lý dự án, quản lý chi phí;
- Lập luận và phân tích đánh giá về mặt kinh tế các công trình xây dựng công trình cấp thoát nước;
- Đánh giá hiện trạng và dự báo sự thay đổi của cơ sở hạ tầng trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tác động của biến đổi khí hậu...;
- Đánh giá và qui hoạch cơ sở hạ tầng, đặc biệt là những vấn đề liên trong lĩnh vực cấp thoát nước phục vụ cho sinh hoạt và các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
- Tiếp cận và thực hiện các công việc về thiết kế và tổ chức thi công các công trình cơ sở hạ tầng nói chung cấp thoát nước đô thị và nông thôn nói riêng;
- Định hướng sáng tạo trong công tác chuyên môn, thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở lĩnh vực kỹ thuật cấp thoát nước.
Kỹ sư Kỹ thuật cấp thoát nước có đủ kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập ở bậc sau đại học trong ngành Kỹ thuật cấp thoát nước hoặc phát triển sang những ngành khác thuộc khối ngành kinh tế và kỹ thuật xây dựng công trình để đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.
8.             CỬ NHÂN KẾ TOÁN, CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN
Cử nhân kế toán, chuyên ngành Kế toán xây dựng cơ bản nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực kế toán, kế toán xây dựng cơ bản. Đây là đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và có ý thức, trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác và phục vụ cộng đồng cao; có kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm, có kiến thức, năng lực chuyên môn thực hiện các nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán, dự toán, thanh quyết toán công trình xây dựng; nghiên cứu, giảng dạy về kế toán trong các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu; có sức khoẻ tốt để đảm bảo và đáp ứng yêu cầu, nhanh chóng thích nghi trong mọi điều kiện làm việc, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay. Có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn để trở thành các nhà lãnh đạo, các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán.
Chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
 
 


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn