ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2022

Hỗ trợ đăng ký: 0905 119 399

Thông báo "Thay đổi lịch thi môn Vẽ mỹ thuật đợt 1 năm 2021"

  • MUCE
  • Admin
  • 7/12/2021 12:00:00 AM

 

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
 
Số:        /TB-ĐHXDMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phú Yên, ngày  09  tháng 7 năm 2021     
              

THÔNG BÁO

 V/v Thay đổi lịch thi môn Vẽ mỹ thuật đợt 1 năm 2021 để phòng chống dịch Covid - 19

Căn cứ Thông báo số 59/TB-ĐHXDMT ngày 09/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc tổ chức thi Vẽ mỹ thuật dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngành Kiến trúc, Kiến trúc nội thất năm 2021 thuộc tổ hợp V00, V01;

Căn cứ Công văn số 1948/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về việc tạm dừng hoạt động dạy và học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo như sau:
1.    Thay đổi lịch thi môn Vẽ mỹ thuật đợt 1 năm 2021 (ngày 16/7/2021), dời đến ngày 06/8/2021; Nhà trường sẽ gửi Giấy báo dự thi cho các thí sinh theo thông tin đã đăng ký;
2.    Địa điểm thi: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, khu A, số 24 Nguyễn Du, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên;
3.    Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký thi Vẽ mỹ thuật của thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất năm 2021;
4.    Thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất năm 2021 theo hình thức xét bằng kết quả học tập THPT (học bạ) có thể đăng ký xét tuyển với các tổ hợp không có môn Vẽ mỹ thuật: A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh).
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến Quý phụ huynh và các em học sinh được biết và mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác trong việc phòng chống dịch bệnh theo quy định./.
Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- ĐU, HĐT, BGH;
- Trưởng các đơn vị;                                                                        (đã ký)          
- Niêm yết bảng tin, website;
- Lưu: VT, QLĐT.                                                                                               
                                                                                         PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương

 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
Quickom Call Center